Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Vārda diena: Justīne, Juta

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Izdevumi

Latvijas Radio gada pārskats - 2012

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums „Latvijas Radio”
Sabiedrības juridiskais>statuss Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003080614, Rīga, 2010. gada 10. septembris
Adrese (juridiskā un pasta) Doma laukums 8, Rīga
LV - 1505
 

Valdes locekļi:

 
Prokūrists Jānis Siksnis, no 2011.gada 07.novembra līdz 25.01.2012.
 

Valdes loceklis

 

Jānis Siksnis, no 2012.gada 26.janvāra

Prokūrists Juris Gavars, no 2012.gada 16.februāra
 

Prokūrists

 

Sandra Ķirse ,no 2012.gada 16.februāra

Revidents  

SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”,  LZRA licence Nr. 13 40003373598 Vaidavas iela 11, Mārupes novads, LV-2167Latvija
Māris Biernis, Zvērināts revidents, Sertifikāts Nr.148

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2012.gadu
 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS

Piezīmes numurs

2012

LVL

2011

LVL

Neto apgrozījums

2

4910947

4877570

 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

3

-4830648

-4653021

 

Bruto peļņa vai zaudējumi

 

80299

224549

 

Pārdošanas izmaksas

4

-17376

-29342

 

Administrācijas izmaksas

5

-249990

-212351

 

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

6

194233

90917

 

Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

7

-655

-1525

 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

8

791

643

 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

9

-400

-452

 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

 

6902

72439

 

Pārējie nodokļi

10

-5239

-4905

 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

11

-16351

-27154

 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

 

-14688

40380

 

Bilance 2012.gada 31.decembrī

Aktīvs

Piezīmes numurs

31.12.2012

LVL

31.12.2011

LVL

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

 

 

 

I. Nemateriālie ieguldījumi

 

 

 

Citi nemateriālie ieguldījumi.

 

14738

15641

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.

 

-

-

Nemateriālie ieguldījumi kopā

12

14738

15641

II. Pamatlīdzekļi

 

 

 

Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

 

3405405

3502703

Iekārtas un mašīnas

 

448313

479756

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

 

115364

117565

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

 

35794

1169

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

 

1490

880

Pamatlīdzekļi kopā

13

4006366

4102073

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

 

 

 

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

 

1500

1500

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā

14

1500

1500

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

 

4022604

4119214

2. Apgrozāmie līdzekļi

 

 

 

I. Krājumi

 

 

 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

 

4144

4818

Avansa maksājumi par precēm

 

531

1234

Krājumi kopā

 

4675

6052

III. Debitori

 

 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi

15

54245

40730

Citi debitori

16

4924

7691

Nākamo periodu izmaksas

17

103839

71691

Uzkrātie ieņēmumi

18

64735

18329

Debitori kopā

 

227743

138441

       IV. Naudas līdzekļi

19

341695

289623

Apgrozāmie līdzekļi kopā

 

574113

434116

Aktīvu kopsumma

 

4596717

4553330

Bilance 2012.gada 31.decembrī

 

Pasīvs

Piezīmes numurs

31.12.2012

LVL

31.12.2011

LVL

1. Pašu kapitāls

 

 

 

Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls

20

579592

579592

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

21

3529016

3624876

Rezerves:

 

 

 

a) pārējās rezerves

22

185274

185274

Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem:

 

 

 

a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

 

-512138

-552518

b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

 

 

 

c)pārskata gada  peļņa vai zaudējumi

23

-14688

40380

Pašu kapitāls kopā

 

3767056

3877604

2.Uzkrājumi atvaļinājumiem

24

78745

79043

3. Kreditori

 

 

 

I.Ilgtermiņa parādi

 

 

 

      Citi aizņēmumi

25

19676

8861

      Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības

11

43505

27154

       Nākamo periodu ieņēmumi 

26

242641

268944

                                                             Ilgtermiņa parādi kopā

 

305822

304959

II. Īstermiņa parādi

 

 

 

Citi aizņēmumi

27

15065

6363

No pircējiem saņemtie avansi

 

2473

3147

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

 

128216

113944

Uzkrātās saistības

28

28918

16849

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

29

47602

59171

Pārējie kreditori

30

49437

39841

Nākamo periodu ieņēmumi

31

173383

52409

Īstermiņa parādi kopā

 

445094

291724

Kreditori kopā

 

750916

596683

Pasīvu kopsumma

 

4596717

4553330