Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Vārda diena: Marija, Marika, Marina

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Izdevumi

Latvijas Radio gada pārskats - 2013

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums „Latvijas Radio”
Sabiedrības juridiskais>statuss Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003080614, Rīga, 2010. gada 10. septembris
Adrese (juridiskā un pasta) Doma laukums 8, Rīga
LV - 1505
 

 

Valdes locekļi:

 
 

Valdes loceklis

 

Jānis Siksnis, no 2012.gada 26.janvāra

Prokūrists Juris Gavars, no 2012.gada 16.februāra
 

 

Prokūrists

 

 

Sandra Ķirse, no 2012.gada 16.februāra

Revidents  

 

SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”,  LZRA licence Nr. 13 40003373598 Vaidavas iela 11, Mārupes novads, LV-2167Latvija
Māris Biernis, Zvērināts revidents, Sertifikāts Nr.148

 

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2013.gadu
 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS

Piezīmes numurs

2013

LVL

2012

LVL

 
 

Neto apgrozījums

2

 5194887

4910947

 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

3

-5115808

-4830648

 

Bruto peļņa vai zaudējumi

 

79079

80299

 

Pārdošanas izmaksas

4

-33813

-17376

 

Administrācijas izmaksas

5

-264656

-249990

 

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

6

220334

211810

 

Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

7

-736

-655

 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

8

0

791

 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

9

-687

-400

 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

 

-479

24479

 

Pārējie nodokļi

10

-3684

-5239

 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

11

7552

-16351

 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

 

3389

2889

 

Bilance 2013.gada 31.decembrī

Aktīvs

Piezīmes numurs

31.12.2013

LVL

31.12.2012

LVL

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

 

 

 

I. Nemateriālie ieguldījumi

 

 

 

Citi nemateriālie ieguldījumi.

 

34414

14738

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.

 

-

-

Nemateriālie ieguldījumi kopā

12

34414

14738

II. Pamatlīdzekļi

 

 

 

Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

 

3308108

3405405

Iekārtas un mašīnas

 

446613

448313

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

 

118617

115364

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

 

1110

35794

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

 

 

1490

Pamatlīdzekļi kopā

13

3874448

4006366

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

 

 

 

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

 

1500

1500

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā

14

1500

1500

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

 

3910362

4022604

2. Apgrozāmie līdzekļi

 

 

 

I. Krājumi

 

 

 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

 

2955

4144

Avansa maksājumi par precēm

 

2804

531

Krājumi kopā

 

5759

4675

III. Debitori

 

 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi

15

86887

54245

Citi debitori

16

13202

4924

Nākamo periodu izmaksas

17

77226

103839

Uzkrātie ieņēmumi

18

11873

64735

Debitori kopā

 

189188

227743

       IV. Naudas līdzekļi

19

353228

341695

Apgrozāmie līdzekļi kopā

 

548175

574113

Aktīvu kopsumma

 

4458537

4596717

 

Bilance 2013.gada 31.decembrī

 

Pasīvs

Piezīmes numurs

31.12.2013

LVL

31.12.2012

LVL

1. Pašu kapitāls

 

 

 

Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls

20

579592

579592

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

21

3433157

3529016

Rezerves:

 

 

 

a) pārējās rezerves

22

185274

185274

Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:

 

 

 

a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi

 

-381072

-383961

b)pārskata gada peļņa vai zaudējumi

23

3389

2889

Pašu kapitāls kopā

 

3820340

3912810

2.Uzkrājumi atvaļinājumiem

24

103107

78745

3. Kreditori

 

 

 

I.Ilgtermiņa parādi

 

 

 

      Citi aizņēmumi

25

8816

19676

      Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības

11

35953

43505

       Nākamo periodu ieņēmumi 

26

61475

105098

   Ilgtermiņa parādi kopā

 

106244

168279

II. Īstermiņa parādi

 

 

 

Citi aizņēmumi

27

10860

15065

No pircējiem saņemtie avansi

 

1323

2473

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

 

135119

128216

Uzkrātās saistības

28

8058

28918

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

29

59125

47602

Pārējie kreditori

30

51230

49437

Nākamo periodu ieņēmumi

31

163131

165172

Īstermiņa parādi kopā

 

428846

436883

Kreditori kopā

 

535090

605162

Pasīvu kopsumma

 

4458537

4596717